Our stats

€ 909M
Обща сума на активите
€ 30.2M
Чиста печалба
23.3%
Възвръщаемост на капитала
5.0%
Възвръщаемост на активите
521%
Ликвидност
17.1%
Капиталова адекватност
* 9M 2022 Неодитирани консолидирани финансови резултати